Z HISTORIE BAOBABU

1997

12. 9. 1997 vzniklo Občanské sdružení Baobab, zaměřené na rehabilitaci dlouhodobě duševně nemocných, a to zejména rehabilitaci sociální, rehabilitaci základních životních dovedností, kognitivních funkcí, tvořivých  a zdravotně-sportovních dovedností. V organizaci zpočátku pracoval pětičlenný tým. Činnost Baobabu byla zaměřena především na poskytování různorodých volnočasových aktivit a rekondičních pobytů. Z jednoho programu se záhy vyprofiloval Výtvarný ateliér, který je jako registrovaná služba sociální rehabilitace provozovaný až do současnosti pod názvem Aktivizace a rozvoj sociálních dovedností (arteterapeutický ateliér).
Ředitelkou Baobabu byla Bc. Lucie Zachařová.

1998

Nabídka volnočasových programů se průběžně měnila dle personálních možností. Součástí nabízených aktivit se staly i Vzdělávací programy. Volnočasové a vzdělávací kurzy zaujímají své stabilní místo. Pracovníci Baobabu začínali připravovat rozšíření služeb o Chráněné bydlení pro klienty.

1999

Otvíral se první byt pro klienty a byl položen základ registrované službě sociální rehabilitace Podpora nezávislého bydlení, která od roku 2008 do současnosti nabývá celkem 6 bytů.
Baobab se rozrostl a jednotlivé činnosti se výrazněji zaměřují na samotnou rehabilitaci, na opětovné začlenění jedince do každodenního samostatného života.

2003

Byly položeny základy další registrované služby sociální rehabilitace Student. Zaměřuje se na práci s lidmi s duševním onemocněním v oblasti studia.

2005

Ředitelem Baobabu se stává Josef Wenzl.

2006

Baobab se rozrůstá o další registrovanou službu sociální rehabilitace Case management. Do této služby začínají být přijímáni první klienti.

2009

Baobab připravuje nový projekt Podporované zaměstnávání lidí s duševní nemocí a připravuje rozšíření své činnosti do Středočeského kraje.

2010

Díky podpoře Evropského sociálního fondu z Operačního programu Lidské zdroje a zaměstnanost s názvem Podporované zaměstnávání lidí s duševním onemocněnímvzniká pobočka Baobabu v Kladně.
Profiluje se na podporu klientů s duševním onemocněním v procesu přípravy, hledání a udržení si zaměstnání na otevřeném trhu práce.

2011

Ředitelkou Baobabu se stává Tereza Donátová.

2012

V kladenské pobočce začíná Baobab provozovat dvě registrované služby – službu sociální rehabilitace Case management a sociálně terapeutickou dílnu Malý princ. Baobab získává další podporu ESF z Operačního programu Lidské zdroje a zaměstnanost a zahajuje projekty Dejme příležitost lidem s duševním onemocněním a Společně to jde.

2013

K uvedené podpoře Evropského sociálního fondu z Operačního programu Lidské zdroje a zaměstnanost přibývají v kladenské pobočce další dva projekty podpořené ze stejného zdroje a zaměřené na podporu klientů s duševním onemocněním při získání zaměstnání Zaměstnávání lidí s duševním onemocněním a Známe vaše potřeby.
Pražská pobočka Baobabu získává podporu Evropského sociálního fondu z Operačního programu Praha Adaptabilita pro projekt Vzděláváním k zaměstnání.
Projekt prostřednictvím vzdělávání lidí s duševním onemocněním zvyšuje jejich šance na uplatnění na trhu práce. Pražský Case management a Podpora nezávislého bydlení se slučují do jedné registrované komplexní služby sociální rehabilitace Centrum sociálně rehabilitačních služeb.

2014

Baobab se z občanského sdružení stává spolkem. Zapojuje se do přípravy změny způsobu péče o lidi s duševním
onemocněním směřující k většímu důrazu na komunitní služby. Získává podporu z Norských fondů na studijní cestu do Norska za účelem rozvoje služby Student ke spolupráci s univerzitami. Získává další podporu z ESF z OP LZZ na vzdělávání lidí s duševním onemocněním S peer průvodcem napříč sociálními službami. Z důvodu mateřské dovolené Terezy Donátové/Vejvodové ji na ředitelské pozici dočasně nahrazuje Jaroslava Jones.

2015

Baobab realizuje projekt S peer průvodcem napříč sociálními službami a z řad vyškolených peerů tyto zapojuje do dobrovolné práce ve službách. Kladenská pobočka úspěšně dokončuje dva evropské projekty Zaměstnávání lidí s duševním onemocněním a Známe vaše potřeby. Pražský Baobab v rámci projektu CPRDZ zaměstnává v Aktivizaci jednoho placeného peer průvodce. Kladenský Baobab v rámci projektu Via Lucis vytváří chráněné místo pro PR pracovnici. Pražský i kladenský Baobab rozšiřují své aktivity o svépomocné skupiny a skupiny vedené peer průvodci. Baobab se stává členem neformálního uskupení odborníků a poskytovatelů péče o lidi s duševním onemocněním prosazujícím reformu péče o lidi s duševním onemocněním Platformy pro transformaci. Baobab se stává členem Jednoty pro deinstitucionalizaci. Výkonná ředitelka je členkou pracovní skupiny, která vytváří novou koncepci služeb pro lidi s duševním onemocněním pro Odbor sociálních věcí a zdravotnictví Magistrátu hlavního města Prahy.

2016

Baobab změnil prostory. Všechny služby se sjednotily do jednoho open space. Tento prostor napomáhá k větší spolupráci celého týmu. Na pozici výkonné ředitelky se z mateřské dovolené vrací Tereza Vejvodová.