STUDENT

REGISTROVANÁ SLUŽBA SOCIÁLNÍ REHABILITACE POSKYTOVANÁ V POBOČCE BAOBABU PRAHA

Služba sociální rehabilitace Student je poskytována lidem, kteří mají v důsledku duševního onemocnění problémy s rozvojem a uplatněním dovedností potřebných k osamostatnění se a úspěšnému studiu jako základnímu předpokladu pro budoucí pracovní uplatnění.

Služba Student také organizuje a realizuje besedy na téma duševního onemocnění určené pro střední školy, odborná učiliště či vyšší odborné školy. Cílem těchto besed je zvýšit informovanost o duševních onemocněních a přispět k destigmatizaci lidí s duševním onemocněním.

Dostupnost služby:
Pondělí: 9:00 – 14:00
Úterý:     9:00 – 14:00
Středa:   9:00 – 14:00
Čtvrtek:  9:00 – 14:00
Pátek:     9:00 – 14:00

Po předchozí domluvě je možné konzultovat mimo stanovené časy.

Student nabízí klientům podporu v těchto oblastech:

trénink  praktických dovednosti a psychických funkcí potřebných k samostatnému životu a studiu

podporu pracovníka při rozhodování o vhodnosti studia

trénink schopnosti sebeprezentace a sociálních dovedností při kontaktu s druhými lidmi

nácvik schopnosti pojmenovat varovné příznaky vlastní nemoci a zacházení s nimi v průběhu studia a v dalších situacích


PODMÍNKY PRO PŘIJETÍ DO SLUŽBY STUDENT

  • Diagnostikované duševní onemocnění (potvrzeno ošetřujícím psychiatrem).
  • Stabilizovaný zdravotní stav (potvrzeno ošetřujícím psychiatrem).
  • Pravidelná spolupráce s ambulantním psychiatrem.
  • Věk 16 – 64 let.
  • Schopnost komunikace v českém jazyce.
  • Ukončená povinná školní docházka.
  • Motivace k získání dovedností potřebných pro samostatný život v běžném prostředí.
  • Motivace k získání kvalifikace potřebné k budoucímu pracovnímu uplatnění.
  • Motivace ke spolupráci.
Službu nelze poskytnout lidem s mentálním postižením a aktuálně závislým na alkoholu nebo jiných psychotropních látkách.
Vzhledem k bariérovosti budov nejsme schopni službu poskytnout lidem s těžkým tělesným postižením.

VSTUP DO SLUŽBY A JEJÍ PRŮBĚH

Zájemce kontaktuje pracovnici služby, která si s ním domluví osobní setkání, na které zájemce přinese potvrzení od ošetřujícího ambulantního psychiatra. V případě, že je zájemce mladší 18ti let, probíhá jednání se zájemcem s přizváním jeho zákonného zástupce. Pracovnice na informační schůzce poskytne informace o službě, podmínkách pro poskytování, způsobech spolupráce atd.
Pracovnice rozhovorem a dotazníkem zjišťuje míru a způsob potřebné podpory pro naplnění cíle spolupráce. Součástí rozhovoru je i mapování zájemcovy vlastní motivace pro využití služby,na jejímž základě je společně stanoven cíl spolupráce, tedy čeho má být prostřednictvím služby dosaženo.

VSTUP DO SLUŽBY A JEJÍ PRŮBĚH

V případě dohody je se zájemcem uzavřena písemná smlouva o poskytování sociální služby (za zájemce, kteří nemají způsobilost k uzavření smlouvy, uzavírá smlouvu opatrovník).
Služba je realizována formou individuálních setkání a skupinovými nácviky. Obě tyto formy lze vzájemně kombinovat, popř. využívat jen jednu z nich.

INDIVIDUÁLNÍ SETKÁVÁNÍ 

Po podpisu smlouvy o poskytování služby je každému klientovi přidělena klíčová pracovnice, se kterou se klient po celou dobu využívání služby schází na individuálních schůzkách. Frekvence individuálních setkání vychází z potřeb klienta a je stanovena v individuálním plánu podpory. Obvyklá frekvence je 1x týdně na 60 minut.


Na těchto schůzkách společně plánují poskytování služby, způsob spolupráce a formy podpory tak, aby vyhovovalo klientovým požadavkům a možnostem.

Pro klienty, kteří chtějí posilovat oslabené kognitivní funkce, nabízíme individuální tréninkový program. V něm se nejčastěji soustředíme na rozvoj paměti a pozornosti, zaměřit se můžeme také na prostorovou představivost, logické myšlení či slovní zásobu. Trénink probíhá individuálně a nenahrazuje konzultace v patronství.

SKUPINOVÉ AKTIVITY

Služba realizuje skupinové aktivity s cílem procvičovat dovednosti potřebné k úspěšnému společenskému a studijnímu životu.

Nácvik studijních dovedností ve skupině „Nauč se učit“.

Skupina trvá 3 měsíce (2 hodiny týdně) a zaměřuje se na nácvik dovedností, které pomohou kompenzovat handicapy při studiu způsobené vlivem nemoci. Náplní je hledání nových forem samostatného učení se, příprava na specifické problémy při komunikaci se školou a okolím o nemoci, podávání informací o možných formách podpory ze strany školy.