PROGRAM STUDENT

Program Student je poskytován lidem, kteří mají v důsledku duševního onemocnění problémy s rozvojem a uplatněním dovedností potřebných k úspěšnému studiu. Služba je poskytována každý všední den v časech od 9  do 14 hodin (v případě potřeby je možnost si domluvit i jiný čas) v kanceláři Baobabu Praha. Podpora studentů může probíhat i mimo prostory Baobabu.


STUDENT NABÍZÍ KLIENTŮM PODPORU V TĚCHTO OBLASTECH:
 • Trénink  praktických dovedností a schopností potřebných k samostatnému životu a studiu
 • Podpora studenta při rozhodování o vhodnosti studia
 • Nácvik schopnosti sebeprezentace a větší sebejistota
 • Nácvik sociálních dovedností při kontaktu s druhými lidmi
 • Trénink schopnosti pojmenovat varovné příznaky své nemoci a zacházení s nimi v průběhu studia i v dalších situacích
PODMÍNKY PRO PŘIJETÍ DO SLUŽBY STUDENT
 • Diagnostikované duševní onemocnění (potvrzeno ošetřujícím psychiatrem)
 • Stabilizovaný zdravotní stav (potvrzeno ošetřujícím psychiatrem)
 • Pravidelná spolupráce s ambulantním psychiatrem
 • Věk 16 – 64 let
 • Ukončená povinná školní docházka
 • Motivace k získání dovedností potřebných pro samostatný život v běžném prostředí
 • Motivace k získání kvalifikace potřebné k budoucímu pracovnímu uplatnění

NÁCVIK PRAKTICKÝCH DOVEDNOSTÍ, NAPŘ.
 • Trénink efektivního učení (studijní techniky, psychohygiena)
 • Práce s informacemi při studiu (tvorba výpisků, orientace ve studijních zdrojích, vyhledávání materiálů)
 • Plánování studijních a jiných povinností (rozvržení učiva a zkoušek, plán denního režimu)
 • Fungování ve škole a pomoc s žádostí o individuální studijní plán (komunikace s učiteli a spolužáky, navazování a udržování vztahů s vrstevníky)


VSTUP DO SLUŽBY A JEJÍ PRŮBĚH

Zájemce kontaktuje pracovnici služby, která si s ním domluví osobní setkání, na které zájemce přinese potvrzení od ošetřujícího ambulantního psychiatra.  Pracovnice na informační schůzce poskytne informace o službě, podmínkách pro poskytování, způsobech spolupráce atd. Pracovnice rozhovorem a dotazníkem zjišťuje míru a způsob potřebné podpory pro naplnění cíle spolupráce. Součástí rozhovoru je i mapování zájemcovy vlastní motivace pro využití služby, na jejímž základě je společně stanoven cíl spolupráce, tedy čeho má být prostřednictvím služby dosaženo.

V případě dohody je se zájemcem uzavřena písemná smlouva o poskytování sociální služby (za zájemce, kteří nemají způsobilost k uzavření smlouvy, uzavírá smlouvu opatrovník). Služba je realizována formou individuálních setkání a skupinovými nácviky. Obě tyto formy lze vzájemně kombinovat, popř. využívat jen jednu z nich.


SETKÁVÁNÍ

Po podpisu smlouvy o poskytování služby je každému klientovi přidělena klíčová pracovnice, se kterou se klient po celou dobu využívání služby schází na individuálních schůzkách. Frekvence individuálních setkání vychází z potřeb klienta a je stanovena v individuálním plánu podpory. 

Na těchto schůzkách společně plánují poskytování služby, způsob spolupráce a formy podpory tak, aby to vyhovovalo klientovým požadavkům a možnostem. Pro klienty, kteří chtějí posilovat oslabené kognitivní funkce, nabízíme individuální nebo skupinový tréninkový program. V něm se nejčastěji soustředíme na rozvoj paměti a pozornosti, zaměřit se můžeme také na prostorovou představivost, logické myšlení či slovní zásobu.

MČ Praha 8

Baobab z. s., Pujmanové 1219/8, Praha 4, 140 00 | Email: baobab@baobab-zs.cz | Číslo účtu: 2601383325/2010

SPOLUPRACUJEME:
Fokus z.ú. | Bona, o.p.s. | Eset - help | Vida z.s. | Green Doors z.ú. | Kolumbus z.s. | Asociace komunitních služeb |
Platforma pro transformaci | Jednota pro deinstitucionalizaci | Praha duševní

WordPress Cookie Notice by Real Cookie Banner