STUDENT

REGISTROVANÁ SLUŽBA SOCIÁLNÍ REHABILITACE POSKYTOVANÁ V POBOČCE BAOBABU PRAHA

Služba sociální rehabilitace Student je poskytována lidem, kteří mají v důsledku duševního onemocnění problémy s rozvojem a uplatněním dovedností potřebných k osamostatnění se a úspěšnému studiu jako základnímu předpokladu pro budoucí pracovní uplatnění. 

Služba je poskytována zdarma.

CO U NÁS KLIENTI OBVYKLE ŘEŠÍ:

 • trénují  praktické dovednosti a psychické funkce potřebné k samostatnému životu a studiu
 • s podporou pracovníka se rozhodují o vhodnosti studia
 • pomoc při návratu do školy a jejím dokončení
 • trénují schopnosti sebeprezentace a sociálních dovedností při kontaktu s druhými lidmi
 • učí se pojmenovat varovné příznaky vlastní nemoci a  jak s nimi zacházet v průběhu studia příp.v dalších situacích

 PODMÍNKY PRO PŘIJETÍ DO SLUŽBY STUDENT

Diagnostikované duševní onemocnění (potvrzeno ošetřujícím psychiatrem).

Stabilizovaný zdravotní stav (potvrzeno ošetřujícím psychiatrem).

Pravidelná spolupráce s ambulantním psychiatrem.

Věk 16 – 64 let.

Schopnost komunikace v českém jazyce.

Ukončená povinná školní docházka.

Motivace k získání dovedností potřebných pro samostatný život v běžném prostředí.

Motivace k získání kvalifikace potřebné k budoucímu pracovnímu uplatnění.

Motivace ke spolupráci.

 • Baobab, Student

  Baobab, Student

 • Baobab, Student

  Baobab, Student

 • Baobab, Student

  Baobab, Student

 • Baobab, Student

  Baobab, Student

 • Baobab, Student

  Baobab, Student

 • Baobab, Student

  Baobab, Student

 • Baobab, Student

  Baobab, Student

 • Baobab, Student

  Baobab, Student

 • Baobab, Student

  Baobab, Student

 • Baobab, Student

  Baobab, Student

 • Baobab, Student

  Baobab, Student


Službu nelze poskytnout lidem s mentálním postižením a aktuálně závislým na alkoholu nebo jiných psychotropních látkách.
Vzhledem k bariérovosti budov nejsme schopni službu poskytnout lidem s těžkým tělesným postižením.

VSTUP DO SLUŽBY A JEJÍ PRŮBĚH

Zájemce kontaktuje pracovnici služby, která si s ním domluví osobní setkání, na které zájemce přinese potvrzení od ošetřujícího ambulantního psychiatra. V případě, že je zájemce mladší 18ti let, probíhá jednání se zájemcem s přizváním jeho zákonného zástupce. Pracovnice na informační schůzce poskytne informace o službě, podmínkách pro poskytování, způsobech spolupráce atd.
Pracovnice rozhovorem a dotazníkem zjišťuje míru a způsob potřebné podpory pro naplnění cíle spolupráce. Součástí rozhovoru je i mapování zájemcovy vlastní motivace pro využití služby,na jejímž základě je společně stanoven cíl spolupráce, tedy čeho má být prostřednictvím služby dosaženo.

VSTUP DO SLUŽBY A JEJÍ PRŮBĚH

V případě dohody je se zájemcem uzavřena písemná smlouva o poskytování sociální služby (za zájemce, kteří nemají způsobilost k uzavření smlouvy, uzavírá smlouvu opatrovník).
Služba je realizována formou individuálních setkání a skupinovými nácviky. Obě tyto formy lze vzájemně kombinovat, popř. využívat jen jednu z nich.

INDIVIDUÁLNÍ SETKÁVÁNÍ 

Po podpisu smlouvy o poskytování služby je každému klientovi přidělena klíčová pracovnice, se kterou se klient po celou dobu využívání služby schází na individuálních schůzkách. Frekvence individuálních setkání vychází z potřeb klienta a je stanovena v individuálním plánu podpory. Obvyklá frekvence je 1x týdně na 60 minut.


Na těchto schůzkách společně plánují poskytování služby, způsob spolupráce a formy podpory tak, aby vyhovovalo klientovým požadavkům a možnostem.

Tréninkový program se zaměřuje na posilování oslabených kognitivních funkcí. Klienti u nás nejčastěji rozvíjí svou pamět a pozornost, zaměřit se mohou také na prostorovou představivost, logické myšlení či slovní zásobu. Trénink probíhá individuálně a nenahrazuje konzultace v patronství. Obvyklá frekvence je 1x týdně 60 minut.

SKUPINOVÉ AKTIVITY

Služba realizuje skupinové aktivity s cílem procvičovat dovednosti potřebné k úspěšnému společenskému a studijnímu životu.


Nácvik sociálních dovedností – skupina trvá 1 – 2 týdny (20 hodin týdně), nácvik komunikačních a sociálních dovedností potřebných v kontaktu s druhými lidmi, snižování obav z kontaktu s druhými lidmi.


Nácvik studijních dovedností – skupina trvá 1 – 2 týdny (20 hodin týdně), nácvik dovedností, které pomohou kompenzovat handicapy při studiu způsobené vlivem nemoci, hledání nových forem samostatného učení se, příprava na specifické problémy při komunikaci se školou a okolím o nemoci, podávání informací o možných formách podpory ze strany školy.


Služba Student organizuje a realizuje besedy na téma duševního onemocnění určené pro střední školy, odborná učiliště či vyšší odborné školy. Cílem těchto besed je zvýšit informovanost o duševních onemocněních a přispět k destigmatizaci lidí s duševním onemocněním.

 

Dostupnost služby:

Úterý: 9:00 – 15:00

Středa: 9:00 – 16:00

Čtvrtek: 15:00 – 17:00

Pátek: 9:00 – 14:00

Po předchozí domluvě je možné konzultovat mimo stanovené časy.