PROGRAM STUDENT

Program Student je poskytován lidem, kteří mají v důsledku duševního onemocnění problémy s rozvojem a uplatněním dovedností potřebných k úspěšnému studiu. Služba je poskytována každý všední den v časech od 9  do 14 hodin (v případě potřeby lze dohodnout i jiný čas podle potřeb klienta a možností služby) v kanceláři Baobabu Praha. Podpora studentů pobíhá i mimo Baobab tam, kde je třeba.


STUDENT NABÍZÍ KLIENTŮM PODPORU V TĚCHTO OBLASTECH:
 • Trénink  praktických dovedností a psychických funkcí potřebných k samostatnému životu a studiu
 • Podporu pracovníka při rozhodování o vhodnosti studia
 • Trénink schopnosti sebeprezentace
 • Nácvik sociálních dovedností při kontaktu s druhými lidmi
 • Trénink schopnosti pojmenovat varovné příznaky vlastní nemoci a zacházení s nimi v průběhu studia a v dalších situacích
PODMÍNKY PRO PŘIJETÍ DO SLUŽBY STUDENT
 • Diagnostikované duševní onemocnění (potvrzeno ošetřujícím psychiatrem)
 • Stabilizovaný zdravotní stav (potvrzeno ošetřujícím psychiatrem)
 • Pravidelná spolupráce s ambulantním psychiatrem
 • Věk 19 – 64 let
 • Ukončená povinná školní docházka
 • Motivace k získání dovedností potřebných pro samostatný život v běžném prostředí
 • Motivace k získání kvalifikace potřebné k budoucímu pracovnímu uplatnění
 • Motivace ke spolupráci

VSTUP DO SLUŽBY A JEJÍ PRŮBĚH

Zájemce kontaktuje pracovnici služby, která si s ním domluví osobní setkání, na které zájemce přinese potvrzení od ošetřujícího ambulantního psychiatra.  Pracovnice na informační schůzce poskytne informace o službě, podmínkách pro poskytování, způsobech spolupráce atd. Pracovnice rozhovorem a dotazníkem zjišťuje míru a způsob potřebné podpory pro naplnění cíle spolupráce. Součástí rozhovoru je i mapování zájemcovy vlastní motivace pro využití služby, na jejímž základě je společně stanoven cíl spolupráce, tedy čeho má být prostřednictvím služby dosaženo.

V případě dohody je se zájemcem uzavřena písemná smlouva o poskytování sociální služby (za zájemce, kteří nemají způsobilost k uzavření smlouvy, uzavírá smlouvu opatrovník). Služba je realizována formou individuálních setkání a skupinovými nácviky. Obě tyto formy lze vzájemně kombinovat, popř. využívat jen jednu z nich.

SETKÁVÁNÍ

Po podpisu smlouvy o poskytování služby je každému klientovi přidělena klíčová pracovnice, se kterou se klient po celou dobu využívání služby schází na individuálních schůzkách. Frekvence individuálních setkání vychází z potřeb klienta a je stanovena v individuálním plánu podpory. 

Na těchto schůzkách společně plánují poskytování služby, způsob spolupráce a formy podpory tak, aby to vyhovovalo klientovým požadavkům a možnostem. Pro klienty, kteří chtějí posilovat oslabené kognitivní funkce, nabízíme individuální nebo skupinový tréninkový program. V něm se nejčastěji soustředíme na rozvoj paměti a pozornosti, zaměřit se můžeme také na prostorovou představivost, logické myšlení či slovní zásobu.

Baobab z. s.
Pujmanové 1219/8
Praha 4, 140 00
Email: baobab@baobab-zs.cz
Číslo účtu: 2601383325/2010

SPOLUPRACUJEME: Fokus z.ú. | Bona, o.p.s. | Eset - help | Vida z.s. | Green Doors z.ú. | Kolumbus z.s. | Asociace komunitních služeb | Platforma pro transformaci | Jednota pro deinstitucionalizaci | Praha duševní